İnternet Sitesinden Kişilik Haklarına Saldırı İhtiyati Tedbir Sistemi

T.C.
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO. 2013/7417
KARAR NO. 2013/10004

 internet-tedbir-sitemi.jpg

internet-tedbir-sitemi.jpg

KARAR TARİHİ. 27.5.2013

MANEVİ TAZMİNAT VE İHTİYATİ TEDBİR İSTEMİ (İnternet Sitesinde Kişilik Haklarına Saldırıya Dayalı – Sulh Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğunun Kabulü Gereği)

İNTERNET SİTESİNDE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI (Manevi Tazminat ve İhtiyati Tedbir İstemi – Davanın Sulh Ceza Mahkemesinde Görüleceği)

GÖREVLİ MAHKEME (İnternet Sitesinde Kişilik Haklarına Saldırıya Dayalı Manevi Tazminat ve İhtiyati Tedbir İstemi – Davanın Sulh Ceza Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği)

SULH CEZA MAHKEMESİNİN GÖREV ALANI (İnternet Sitesinde Kişilik Haklarına Saldırıya Dayalı Manevi Tazminat ve İhtiyati Tedbir İstemi – Davanın Sulh Ceza Mahkemesinde Görülmesi Gereği)
4721/m.24, 25
5651/m.9

ÖZET:

Dava, kişilik haklarına saldırıya dayalı manevi tazminat ve ihtiyati tedbir istemlerine ilişkindir. Uyuşmazlık, internet sitesinde kişilik haklarına saldırı teşkil eden yayının tedbir yoluyla içerikten çıkarılması isteminin tek başına ya da tazminat istemiyle birlikte talep edilmesi halinde genel yetkili mahkemece değerlendirilip değerlendirilemeyeceği noktasında toplanmaktadır. 5651 sayılı yasadaki özel düzenleme gözetildiğinde bu konuda görevli mahkemenin sulh ceza mahkemesi olduğu anlaşılmaktadır. Mahkemece, internet sitesindeki yayının kaldırılmasına yönelik ihtiyati tedbir talebi yönünden görevsizlik kararı verilmesi gerekir.

DAVA:

Davacı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü vekili tarafından, davalı B. Ç. vd. aleyhine 12.10.2012 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; ihtiyati tedbir talebinin reddine dair verilen 18.02.2013 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR:

Dava, kişilik haklarına saldırıya dayalı manevi tazminat ve ihtiyati tedbir istemlerine ilişkin olup, mahkemece 18.02.2013 tarihli ara karar ile tedbir talebinin reddine karar verilmiş, anılan hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı, davalı B. Ç.’in “www.xxxxxgazete.com” isimli internet sitesinde “Ziraat Bankası’nda sular durulmuyor” başlığı ile kaleme aldığı yazı kişilik haklarına saldırılıdığını belirterek uğradığı manevi zararının davalılar tarafından tazminini ve hukuka aykırı yayının kaldırılması, durdurulması ve önlenmesi yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece 18.02.2013 tarihli ara karar ile davanın halen derdest olması, ihtiyati tedbir talebinin de davanın esasını çözecek mahiyette olması sebebi ile tedbir talebinin reddine karar vermiştir.

Uyuşmazlık, internet sitesinde kişilik haklarına saldırı teşkil eden yayının tedbir yoluyla içerikten çıkarılması isteminin tek başına ya da tazminat istemiyle birlikte talep edilmesi halinde genel yetkili mahkemece değerlendirilip değerlendirilemeyeceği noktasında toplanmaktadır.

23/05/2007 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5651 sayılı “İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun’un 1. maddesinde; “içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usullerin” düzenlendiği,

Aynı Yasanın 9. maddesinin 1. fıkrasında; “İçerik nedeniyle hakları ihlâl edildiğini iddia eden kişi, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak kendisine ilişkin içeriğin yayından çıkarılmasını ve yayındaki kapsamından fazla olmamak üzere hazırladığı cevabı bir hafta süreyle internet ortamında yayımlanmasını isteyebilir. İçerik veya yer sağlayıcı kendisine ulaştığı tarihten itibaren iki gün içinde, talebi yerine getirir. Bu süre zarfında talep yerine getirilmediği takdirde reddedilmiş sayılır.” dendiği, İkinci fıkrasında ise,

Talebin reddedilmiş sayılması halinde, kişi on beş gün içinde yerleşim yeri sulh ceza mahkemesine başvurarak, içeriğin yayından çıkarılmasına ve yayındaki kapsamından fazla olmamak üzere hazırladığı cevabın bir hafta süreyle internet ortamında yayımlanmasına karar verilmesini isteyebilir. Sulh ceza hâkimi bu talebi üç gün içinde duruşma yapmaksızın karara bağlar. Sulh ceza hâkiminin kararına karşı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir.” şeklinde düzenlemeye yer verildiği anlaşılmaktadır.

Öte yandan 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 24. maddesinde; “Hukuka aykırı olarak kişilik hakkına saldırılan kimse, hakimden, saldırıda bulunanlara karşı korunmasını isteyebileceği”, 25. maddesinde; “Davacı, hakimden saldırı tehlikesinin önlenmesini, sürmekte olan saldırıya son verilmesini, sona ermiş olsa bile etkileri devam eden saldırının hukuka aykırılığının tespitini isteyebileceği, davacı bunlarla birlikte, düzeltmenin veya kararın üçüncü kişilere bildirilmesi ya da yayımlanması isteminde de bulunabileceği ” düzenlenmiştir.

5651 sayılı yasa, internet ortamındaki yayınlar nedeniyle kişilik haklarının saldırıya uğraması durumunda hangi usul ve esaslara göre mücadele edileceğini düzenlemekte olup bu yönüyle 4721 sayılı Medeni Kanuna göre özel yasa durumundadır. Özel yasada bir düzenlemenin varlığı halinde öncelikle uygulanacağı da hukukun genel kuralıdır. Kaldı ki özel yasa somut olaya ilişkin görev yönünden özel bir düzenleme de içermektedir.
Şu halde, 5651 sayılı yasadaki özel düzenleme gözetildiğinde bu konuda görevli mahkemenin sulh ceza mahkemesi olduğu anlaşılmaktadır. Mahkemece, internet sitesindeki yayının kaldırılmasına yönelik ihtiyati tedbir talebi yönünden görevsizlik kararı verilmesi gerekirken yazılı şekilde talebin esası hakkında karar verilmiş olması doğru değildir. Bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ:

Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenlerle BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 27.05.2013 gününde oy çokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY:

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere göre yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün onanması görüşünde olduğumdan sayın çoğunluğun bozma kararına katılmıyorum.

467 hakkında “İnternet Sitesinden Kişilik Haklarına Saldırı İhtiyati Tedbir Sistemi” görüş

 1. Geri bildirim: buy viagra
 2. Geri bildirim: otc viagra
 3. Geri bildirim: viagra 100mg
 4. Geri bildirim: sildenafil 20mg
 5. Geri bildirim: deltasone 200 mg
 6. Geri bildirim: viagra canada
 7. Geri bildirim: buy cheap generic cialis
 8. Geri bildirim: cialis 10 mg daily use
 9. Geri bildirim: purchase generic cialis
 10. Geri bildirim: order cialis online safe
 11. Geri bildirim: sildenafil 100mg
 12. Geri bildirim: cialis orange pill
 13. Geri bildirim: viagra otc
 14. Geri bildirim: buy generic cialis canada
 15. Geri bildirim: how much for cialis pills
 16. Geri bildirim: cheap generic viagra
 17. Geri bildirim: stromectol mg
 18. Geri bildirim: generic viagra without rx
 19. Geri bildirim: Brand ivermectin us
 20. Geri bildirim: sildenafil citrate
 21. Geri bildirim: cialis free trial
 22. Geri bildirim: generic viagra cost
 23. Geri bildirim: cheap rx sildenafil
 24. Geri bildirim: ivermectin 3
 25. Geri bildirim: cost of 1 viagra pill
 26. Geri bildirim: ivermectina usa
 27. Geri bildirim: i want to buy cialis
 28. Geri bildirim: how do you get viagra
 29. Geri bildirim: simple natural viagra
 30. Geri bildirim: cialis professional
 31. Geri bildirim: cheapest cialis price
 32. Geri bildirim: viagra cost
 33. Geri bildirim: buy sildenafil online
 34. Geri bildirim: ed pills otc
 35. Geri bildirim: buy viagra doha
 36. Geri bildirim: buy cialis online germany
 37. Geri bildirim: ivermectin usa
 38. Geri bildirim: generic viagra
 39. Geri bildirim: viagra sale bolton
 40. Geri bildirim: viagra women
 41. Geri bildirim: viagra 50mg pill
 42. Geri bildirim: viagra price
 43. Geri bildirim: online viagra
 44. Geri bildirim: viagra meaning
 45. Geri bildirim: viagra dosage mg
 46. Geri bildirim: viagra men
 47. Geri bildirim: price for viagra
 48. Geri bildirim: viagra in india
 49. Geri bildirim: cialis 20mg precautions
 50. Geri bildirim: viagra pornhub
 51. Geri bildirim: generic tadalafil 2022
 52. Geri bildirim: cheapest cialis review
 53. Geri bildirim: viagra without script
 54. Geri bildirim: viagra prices
 55. Geri bildirim: viagra price
 56. Geri bildirim: viagra for women
 57. Geri bildirim: viagra 100 mg prices
 58. Geri bildirim: cialis viagra
 59. Geri bildirim: female viagra sildenafil
 60. Geri bildirim: fildena
 61. Geri bildirim: cost of viagra
 62. Geri bildirim: generic cialis 5mg daily
 63. Geri bildirim: generic for viagra
 64. Geri bildirim: buy cialis
 65. Geri bildirim: buy professional viagra
 66. Geri bildirim: sildenafil 100 tablet
 67. Geri bildirim: buy viagra und cialis
 68. Geri bildirim: topical ivermectin cost
 69. Geri bildirim: 0.75 mg albuterol
 70. Geri bildirim: ivermectin 5
 71. Geri bildirim: tadalafil brand names
 72. Geri bildirim: que es viagra
 73. Geri bildirim: ivermectin 4000 mcg
 74. Geri bildirim: ivermectin warnings
 75. Geri bildirim: buy ventolin online nz
 76. Geri bildirim: defeat the mandate
 77. Geri bildirim: protocol covid
 78. Geri bildirim: flccc alliance
 79. Geri bildirim: ivermectin 200mg
 80. Geri bildirim: stromectol lotion
 81. Geri bildirim: ivermectin brand name
 82. Geri bildirim: buy stromectol online
 83. Geri bildirim: ivermectin 1 cream 45gm
 84. Geri bildirim: ivermectin iv
 85. Geri bildirim: ivermectin pills canada
 86. Geri bildirim: stromectol tablets
 87. Geri bildirim: stromectol for sale
 88. Geri bildirim: ivermectin online
 89. Geri bildirim: stromectol price
 90. Geri bildirim: ivermectin in india
 91. Geri bildirim: push health ivermectin
 92. Geri bildirim: stromectol price
 93. Geri bildirim: ignition casino vs bovada
 94. Geri bildirim: cialis best price
 95. Geri bildirim: ivermectin buy
 96. Geri bildirim: stromectol tablets
 97. Geri bildirim: buy ivermectin online
 98. Geri bildirim: prednisone 40mg pill
 99. Geri bildirim: tadalafil goodrx
 100. Geri bildirim: provigil comprar online
 101. Geri bildirim: generic provigil pricing
 102. Geri bildirim: ivermectin for sale
 103. Geri bildirim: cheap viagra mastercard
 104. Geri bildirim: cost of stromectol
 105. Geri bildirim: cialis usa
 106. Geri bildirim: stromectol 6mg
 107. Geri bildirim: cialis cost
 108. Geri bildirim: levitra doses
 109. Geri bildirim: generic cialis drugs
 110. Geri bildirim: cialis 30 mg tablets
 111. Geri bildirim: canada cialis
 112. Geri bildirim: buying cialis
 113. Geri bildirim: tadalafil otc
 114. Geri bildirim: ivermectin canada
 115. Geri bildirim: cialis best price
 116. Geri bildirim: uso prednisone 20mg
 117. Geri bildirim: molnupiravir news
 118. Geri bildirim: 2bristling
 119. Geri bildirim: india pharmacy cialis
 120. Geri bildirim: stromectol ivermectin buy
 121. Geri bildirim: cialis best price
 122. Geri bildirim: ivermectin 3mg dosage
 123. Geri bildirim: ivermectin 0.1 uk
 124. Geri bildirim: mexico ivermectin
 125. Geri bildirim: play free win real money
 126. Geri bildirim: cheap cialis india
 127. Geri bildirim: how much does viagra cost
 128. Geri bildirim: cialis generic
 129. Geri bildirim: ivermectin pills human
 130. Geri bildirim: daily cialis prescription
 131. Geri bildirim: ivermectin 0.5% lotion
 132. Geri bildirim: stromectol tablets
 133. Geri bildirim: zithromax chf
 134. Geri bildirim: stromectol 3mg cost
 135. Geri bildirim: cipro generic
 136. Geri bildirim: azithromycin buy
 137. Geri bildirim: omnicef generation
 138. Geri bildirim: medication keflex
 139. Geri bildirim: celebrex 100mg capsules
 140. Geri bildirim: order ivermectin 6mg
 141. Geri bildirim: ivermectin pills human
 142. Geri bildirim: buy lasixonline
 143. Geri bildirim: ivermectin 12 mg for sale
 144. Geri bildirim: lasix 20 mg price
 145. Geri bildirim: ivermectin uses
 146. Geri bildirim: ivermectin tablets uk
 147. Geri bildirim: ivermectin virus
 148. Geri bildirim: ivermectin cost in usa
 149. Geri bildirim: luckylandslots.com login
 150. Geri bildirim: ivermectin studies
 151. Geri bildirim: ivermectin 9 mg
 152. Geri bildirim: ivermectin injection
 153. Geri bildirim: ivermectin protocol
 154. Geri bildirim: ivermectin 3 mg dose
 155. Geri bildirim: tadalafil indian brands
 156. Geri bildirim: ivermectin tablet 1mg
 157. Geri bildirim: joe rogan ivermectin
 158. Geri bildirim: stromectol 12mg online
 159. Geri bildirim: ivermectine kory
 160. Geri bildirim: sildenafil
 161. Geri bildirim: buy stromectol 3 mg
 162. Geri bildirim: viagra
 163. Geri bildirim: revatio
 164. Geri bildirim: cialis 5 mg
 165. Geri bildirim: tadalafil generic usa
 166. pgslot ยอดเยี่ยมเกมออนไลน์ สล็อตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็บเว็บเกมออนไลน์ที่อยากจะแนะนำที่สุดต้อง pgslot-th.com เกมแบบใหม่ ไม่มีเบื่อ ไม่ซ้ำๆซากๆ ในแบบการเล่นเดิมๆอีกต่อไปๆ

 167. superslot เครดิต ฟรี 50 ยืนยันเบอร์ รับเครดิตเลยเกมสล็อตออนไลน์ ที่สามารถเล่นได้ในมือถือและคอมพิวเตอร์ PG สามารถเข้าเล่นได้ทุกที่ ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง ฝาก ถอนด้วยระบบออโต้

 168. pg slot wallet เว็บไซต์เกม สล็อต ฝาก-ถอน ทรูวอลเล็ตไม่มีอย่างน้อย ใหม่ปัจจุบันในปี 2021 นี้ ถูกปรับปรุง ประดิษฐ์กราฟฟิก ความหลากหลายรายลักษณะของเกม มีเกมให้เล่นมากมาย

 169. ทาง เข้า joker เกม สล็อตออนไลน์ ชั้น 1 ยอดนิยมปี 2022 เข้าเล่นสบายกล้วยๆเพียงแต่ลงทะเบียน pgslot เป็นสมาชิกกับพวกเรา ลงทะเบียนสมัครสมาชิกใหม่ JOKER เจอกับ มิติใหม่ได้แล้ว

 170. Geri bildirim: levitra cost
 171. Geri bildirim: How do you get twins?
 172. Geri bildirim: levitra effectiveness
 173. Geri bildirim: how does levitra work
 174. Geri bildirim: viagra low testosterone
 175. Geri bildirim: beats over ear headphones
 176. Geri bildirim: pharmacy online coupon?
 177. Geri bildirim: What size is a big man??
 178. Geri bildirim: Is impotence a crime??
 179. Geri bildirim: que es vidalista
 180. Geri bildirim: Is oatmeal high in zinc??
 181. Geri bildirim: vardenafil tablet
 182. Geri bildirim: buy lasix 40 mg
 183. Geri bildirim: rising cost of plaquenil
 184. Geri bildirim: amoxicillin 625
 185. Geri bildirim: kamagra 50mg
 186. Geri bildirim: cenforce 200 legaal
 187. Geri bildirim: vidalista ct review
 188. Geri bildirim: pro air digihaler
 189. Geri bildirim: buy proair
 190. Geri bildirim: vidalista 10mg
 191. Geri bildirim: cheap amoxil
 192. Geri bildirim: buy vardenafil
 193. Geri bildirim: vilitra 80
 194. Geri bildirim: proair price
 195. Geri bildirim: digihaler coupon
 196. Geri bildirim: revatio
 197. Geri bildirim: buy assurans
 198. Geri bildirim: Anonim
 199. Geri bildirim: stromectol 12mg
 200. Geri bildirim: fildena uk
 201. Geri bildirim: kamagra generic
 202. Geri bildirim: fake vidalista
 203. Geri bildirim: cenforce soft
 204. Geri bildirim: clomid pills
 205. Geri bildirim: buy z-pak online pharmacy
 206. Geri bildirim: cenforce side effects
 207. Geri bildirim: cenforce 200mg how to use
 208. Geri bildirim: fildena 200mg
 209. Geri bildirim: vidalista 40 reviews
 210. Geri bildirim: buy stromectol for humans
 211. Geri bildirim: clomid nolva
 212. Geri bildirim: clomid 50mg price
 213. Geri bildirim: post cycle therapy clomid
 214. Geri bildirim: clomiphene 50mg for male
 215. Geri bildirim: Cheap clomid tablets
 216. Geri bildirim: clomid 50mg price
 217. Geri bildirim: ebay dapoxetine online
 218. Geri bildirim: viagra kamagra
 219. Geri bildirim: fake vidalista
 220. Geri bildirim: vidalista 20
 221. Geri bildirim: vidalista wat is dat
 222. Geri bildirim: advair inhaler price
 223. Geri bildirim: caverta vs kamagra
 224. Geri bildirim: cenforce of kamagra

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir